Овој корисник е член на претседателството на Њујоршката Академија на Науките


Корисник е носител на дипломатскиот пасош


Дипломатски Пасош на Организацијата на Обединетите нации


Проф. Игор Јанев