Википедија:Вавилон
mkMајчин јазик на овој корисник е македонскиот.
Што се вељид народ? − Народ се вељид, људи који се од еден род и који зборувајед еднаков збор, и који, живувајед и кои се другарад еден, со, други, и који, имајед, једнакви, обичаји и песни и весеља, тије људите ји викајед народ а место, во које живувад, народ, се вељид отечество, од тои народ. Така и Македонциве се народ и местово њивно је Македонија.
"Речник од три јазика: Македонски, Албански и Турски"
1875, Пулевски

Добре дојдовте на мојата профилна страница!
Член на англиската верзија на Wiktionary. Моите придонеси можете да ги погледнете тука.

 
Димитрија Чуповски

Оригинален текст, 1914

Современа азбука

Стандарден македонски

До кога кьа спиіеш
ти сон не пробудни,
до кога кьа чекаш
"времето да доіет".

Поминаіе више
пет стотин години,
како народ трпит
и тебе те чекат.

Власта на Турците
падната іе векье,
но на место неіа −
троіна тираниіа

Крвниіе ни братьа
и едни по вера,
со логи, измена,
туриіе ни іарем.

Се шчо ни іе мило
нам ни го зедоіе:

Маіки, сестри, деца
в питачи пушчиіе.

Наши отци, братьа,
невинно згубиіе
и земіата на три
ни іа разделиіе.

Но радост іе рана
у наши врагови −
Македонец трпит,
но не заборават.

Льубов за слобода
в срцето му горит
и готов іе д’ удрит
в заветни своі час...

До кога ќа спијеш
ти сон не пробудни,
до кога ќа чекаш
"времето да дојет".

Поминаје више
пет стотин години,
како народ трпит
и тебе те чекат.

Власта на Турците
падната је веќе,
но на место неја −
тројна тиранија

Крвније ни браќа
и едни по вера,
со логи, измена,
турије ни јарем.

Сѐ шчо ни је мило
нам ни го зедоје:

Мајки, сестри, деца
в питачи пушчије.

Наши отци, браќа,
невинно згубије
и земјата на три
ни ја разделије.

Но радост је рана
у наши врагови −
Македонец трпит,
но не заборават.

Љубов за слобода
в срцето му горит
и готов је д’ удрит
в заветни свој час...

До кога ќе спиеш
ти сон непробуден,
до кога ќе чекаш
"времето да дојде".

Поминаа више
пет стотини години,
како народ трпи
и тебе те чека.

Власта на Турците
падната е веќе,
но наместо неа −
тројна тиранија

Крвни ни браќа
и исти по вера,
со лаги, измама,
ни турија јарем.

Сѐ што ни е мило
нам ни го зедоа:

Мајки, сестри, деца
в питачи пуштија.

Наши отци, браќа,
невино погубија
и земјата на три
ни ја разделија.

Но радоста е прерана
кај нашите врагови −
Македонец трпи,
но не заборава.

Љубов за слобода
в срцето му гори
и готов е да удри
в заветен свој час...