Поим (анг. concept, лат. conceptus) е апстрактен, универзален психички ентитет што служи за претставување на категорија или класа на ентитети, настани или односи.

Diagram
Кога умот прави генерализација исто како што е концептот на дрво, тој извлекува сличности од бројни примери; поедноставувањето овозможува поголемо ниво на размислување.

Поврзано уреди