Конотат е израз што најчесто се употребува во уметничко-литературниот стил. Претставува израз што развива нови асоцијации кај читателот. Конотат е всушност секој двосмислен израз.


Пример:

  • Каква лисица си ти!“

Зборот „лисица“ претставува конотат, зашто има друго (конотативно) значење освен основното.


Денотат пак претставува спротивното (еднозначни изрази)