Денотат е израз што најчесто се употребува во разговорниот стил. Го има и во научниот, административниот и публицистичкиот стил. Претставува израз што не развива нови асоцијации кај читателот, односно израз со единствено значење.


Пример.

  • Во зоолошката се родија нови лисици.“

Зборот лисици во овој случај претставува денотат, зашто има само едно значење - шумското животно лисица.


Конотат пак претставува спротивното (двозначни изрази)