Кеплерови закони

  1. Прв Кеплеров закон(закон за орбитите): Секоја планета се движи по елипса , на која во еден од фокусите се наоѓа Сонцето
  2. Втор Кеплеров закон(закон за плоштините): Радиусвекторот , што ја сврзува планетата со Сонцето , за еднакви времиња опишува еднакви плоштини
  3. Трет Кеплеров закон(закон за периодите): Квадратите на времињата на едно обиколување на планетите околу Сонцето се однесуваат како кубовите на големите полуоски на нивните соодветни елиптични патеки.
Сликата ги прикажува 3-те Кеплерови закони со две планетарни патеки