Еден катал е она количество ензим кое катализира конверзија не еден мол супстрат до производ за една секунда. Еден катал еднаков е на 6*10^7 меѓународни единици.