Камена секира

Секира од отсечен камен е праисториско оружје кое е направено со еднострано или двострано отсечување на парче суровина.

Неолитска камена секира од наоѓалиштето Моравче во Словенија (пред околу 8000 години)

Сечилото е латерално или трансферзално во однос на оската на оружјето.

Типични за постара среднопалеолитска култура (Ашелската култура во северна Африка).

Изработувани се во финалнопалеолитски и мезолитски култури на северна Европа. Се Претпоставува дека се користени за сечење на шума и обработка на дрво. Типолошки и хронолошки мезолитските скири се прототип за подоцнежна продукција на неолитски измазнети секири. Во неолитот постојат 2 основни вида:

  • рамни, плоснати секири, врзани за рачката со канап или вглавувани во расечено дрво,
  • секири со всадување, т.е. дупка во средината низ која е провлечена рачка.