Еднинаграматички облик на именка што означува еден предмет, поим, суштество, појава, личност и сл.

Спротивно од еднина е множина, што означува повеќе од еден или едно.