Дописник или репортер на место на настанот е обично новинар или коментатор за магазини и весници човек кој пренесува извештаи во весниците или радио и телевизиски вести, или друг тип на компании, од далечена локација. Дописникот од странство е стациониран во друга земја. Терминот дописник се однесува на поднесување вести и извештаи преку поштенско писмо. Најголемите мрежи на дописници работат во телевизиските мрежи АОР (Германија) и Би-Би-Си (Велика Британија).

Надворешни врски уреди