Демографија — гранка од статистиката што го проучува населението, неговата големина, составот, развитокот и неговите општи обележја, гледани, пред се, од квантитативната страна.Демографија ѓи истражува и проучува законитостите и правилностите на биолошките и миграторните движења, население, промени во демографските структури (биолошки, социо-економски и интелектуални), проучува од каков вид се тие законитости, нивното квантитативно и квалитативно делување и утврдување на мегусебните односи движење на населението со други опшествени и економски појави.

Демографијата е интердисциплинарна наука поврзана со математиката и статистиката, економијата, социологијата, медицината и епидемиологијата, психологијата, антропологијата и биологијата. Ова наука има релативно кратка историја, која интензивно започнала од 1798 година, кога е издадена книгата An Essay on the Principle of Population (Есеј за принципипите на населението ) одТомас Малтус.