Грбот на општината Неум се состои од елементи кои го прикажуваат Јадранското Море, црква, едреник, Сонцето, гулабица и шаховница.

Грбот на Општина Неум