Граници на запалливост

Граници на запалливост или граници на експлозивност го дава минималниот удел на гасот кој согорува во една смеса од гасови над кој смесата станува запаллива.