Главниот штаб е локација од каде што најмногу се контролираат важни фунции.

Овој израз често се користи и во воената терминологија како генералштаб.