Штаб или стожер — место од каде што најмногу се контролираат важни фунции.

Овој израз често се користи и во воената терминологија, како на пример генералштаб.