Врховен штаб на НОВ и ПОЈ

Врховниот штаб на НОВ и ПОJ (1941–1945) било врховно воено и политичко раководство на НОВJ. Бил формиран како ГШ на НОПОJ, на чело со J. Б. Tито (27 јуни 1941). Бил врховно воено и политичко претставништо на НОВJ до одржувањето на Првото заседание на AВНОJ (ноември 1942). На советувањето во Столице бил преименуван во ВШ на НОПОJ (26 септември 1941), а по формирањето на Првата пролетерска бригада во ВШ на НОВ и ПОJ (22 декември 1941). Имал одлучувачка функција за успехот на војната против фашистичките окуптори и нивните внатрешни соработници и за создавање на Југословенската федерација.