Вилеемскиот ред бил католички воен ред од XV век. Редот бил основан од страна на папата Пие II, којшто сакал да го заштити островот Лемнос. Но, по освојувањето на островот од страна на Турците-Османлии во 1479, редот престанал да постои.