Википедија:ВикиПроект Години/Списоци на лидери на држави по години/Упатство за уредување


Во продолжение е дадено упатство за начинот на уредување на списоците на лидери на држави по година, како и употребата на соодветни симболи и ознаки за подобрување на содржината на статиите.

Начин на уредување уреди

Со цел да се олесни објаснувањето на постапката за уредување на списоците, во продолжение секој составен дел на статијата е објаснет одделно.

Шаблон за поврзување

Предлошката за поврзаување на статијата со другите слични статии се поставува во горниот дел од статијата со внесување на

{{SLBY|temp=SLBYn|code=|fore=ПРЕТХОДНАГОДИНА|year=ГОДИНАВОСТАТИЈА|aft=СЛЕДНАГОДИНА}}.[а]

Со него, се овозможува пристап до статијата за односната година во статијата и збирната страница на сите списоци, како и до списоците на лидери во претходната и следната година.

Вовед

Воведниот дел во статијата треба да биде краток, јасен и да се однеусва на начинот на којшто е уредена содржината. Се препорачува во овој дел да не се наведуваат одделни имиња на лидери на држави, величејќи се нивната значајност во односната година. Солидно, воведниот дел може да се уреди со внесување на

Ова е '''список на лидери на држави''' во [[ГОДИНАВОСТАТИЈА]] година. Во него се наведени сите лидери на држави, подредени по држави, кои пак се подредени по азбучен ред и поделени во зависност од континентот на кој се наоѓаат. Континентите, исто така се подредени по азбучен ред..

Од содржината на овој дел, се наметнува потребата лидерите на држави да бидат подредени по соодветните држави, подредени по азбучен ред, кои пак се подредени по континентите на кои се наоѓаат, кои исто така се подредени по азбучен ред.

Содржинска табела

Главниот дел од статијата е поделен во поднаслови, кои ги содржат имињата на континентите, а се создаваат со внесување на

== ИМЕНАКОНТИНЕНТ ==.

Бројот на поднаслови зависи од бројот на континенти кои ги содржи статијата, односно од местоположбата на државите за чијшто лидери има податоци. Не се препорачува внесување на имиња на одделни региони, како Билзок исток, Далечен Исток, Јужна Европа, Средна Америка и др.

Под секој поднаслов се додава табела, која ги содржи основните податоци, а се внесува со записот

{| width=90% class="wikitable"

! width=18% | Држава
! width=20% | Функција
! width=20% | Име
! width=20% | Портрет
! width=12% | Владеење
! width=12% | Животен век
|-
| {{ШАБЛОНЗАДРЖАВА}}
| [[ЦЕЛОИМЕНАФУНКЦИЈА|ФУНКЦИЈА]]
| [[ЛИДЕР]]
| [[Податотека:Портрет на лидер.jpg|center|100п]]
| ГОДИНА-ГОДИНА
| ГОДИНА-ГОДИНА

|}.

Табелата содржи шест колони и неограничен број на редови, којшто зависи од бројот на држави во соодветниот континент за чиишто лидери има податоци.

Колоната насловена Држава е прва во табелата и содржината под неа се пополнува со внесување на знамето на државата, по што следува името на државата. Овој запис се пополнува во првиот дел по знакот за разделување на редовите (| {{ШАБЛОНЗАДРЖАВА}}).

Колоната Функција посочува на функцијата којашто официјално ја зазема лидерот во својата држава. Овде е потребно да се внесе само името на политичката функција, но со додавање на врска кон целото име на функцијата (| [[ЦЕЛОИМЕНАФУНКЦИЈА|ФУНКЦИЈА]])(прочитајте повеќе во водичот за стилот).

Името на лидерот се внесува во соодветната колона (| [[ЛИДЕР]]). Овде е потребно да се внесе името и презимето на лидерот или доколку станува збор за монарх, името, редниот број и евентуално прекарот (прочитајте повеќе во водичот за стилот).

Во колоната Портрет се внесува слика или фотографија на лидерот. Тоа се прави во делот | [[Податотека:Портрет на лидер.jpg|center|100п]], каде што е потребно да се замени само Портрет на лидер.jpg со насловот на сликата. Како соодветен портрет може да се внесе и слика на монети со ликот на лидерот или икона, но не и слика или фотографија на која има повеќе личности и не може точно да се утврди која е вистинската.

Последните две колони се однесуваат на периодот на владеење (првиот запис | ГОДИНА-ГОДИНА) и животниот век (вториот запис | ГОДИНА-ГОДИНА) на односниот лидер (прочитајте повеќе во водичот за стилот).

Бројот на редови во табелата може да се зголеми со внесување на

|-

| {{ШАБЛОНЗАДРЖАВА}}
| [[ЦЕЛОИМЕНАФУНКЦИЈА|ФУНКЦИЈА]]
| [[ЛИДЕР]]
| [[Податотека:Портрет на лидер.jpg|center|100п]]
| ГОДИНА-ГОДИНА
| ГОДИНА-ГОДИНА

|}.

по завршувањето на последниот ред, онолку пати колку што додатни редови се потребни.

Доколку во односната година дошло до семена на повеќе лидери на една држава, тогаш потребно е полињата за лидер, портрет, владеење и животен век за односната држава да се поделат на повеќе редови во зависност од бројот на лидерите коишто се смениле во односната година. Тоа може да се направи со внесување на

|-

|rowspan=БРОЈ| {{ШАБЛОНЗАДРЖАВА}}
|rowspan=БРОЈ| [[ЦЕЛОИМЕНАФУНКЦИЈА|ФУНКЦИЈА]]
| [[ЛИДЕР]]
| [[Податотека:Портрет на лидер.jpg|center|100п]]
| ГОДИНА-ГОДИНА
| ГОДИНА-ГОДИНА
|- | [[ЛИДЕР2]]
| [[Податотека:Портрет на лидер2.jpg|center|100п]]
| ГОДИНА-ГОДИНА
| ГОДИНА-ГОДИНА

|},

каде што записот |rowspan=БРОЈ, кој се внесува пред полињата во првите две колони овозможува поделба на следните полиња на онолку редови, колку што владетели се смениле во односната година. Така, на пример доколку имало двајца, овој број ќе се замени во записот |rowspan=БРОЈ, со што ќе се добие |rowspan=2.

Слична е постапкта за пополнување на списоците во поново време, каде што во секоја држава обично се наведуваат повеќе функции (најчесто претседател и премиер). Со тоа се јавува потребата од поделба на полето во колоната функција кое се однесува за односната држава. Во тој случај се внесува

|-

|rowspan=БРОЈ| {{ШАБЛОНЗАДРЖАВА}}
| [[ЦЕЛОИМЕНАФУНКЦИЈА|ФУНКЦИЈА]]
| [[ЛИДЕР]]
| [[Податотека:Портрет на лидер.jpg|center|100п]]
| ГОДИНА-ГОДИНА
| ГОДИНА-ГОДИНА
|- | [[ЦЕЛОИМЕНАФУНКЦИЈА2|ФУНКЦИЈА2]]
| [[ЛИДЕР]]
| [[Податотека:Портрет на лидер.jpg|center|100п]]
| ГОДИНА-ГОДИНА
| ГОДИНА-ГОДИНА

|},

каде што записот |rowspan=БРОЈ, повторно ги дели сите полиња во другите колони од истиот ред. Доколку има две функции, записот |rowspan=БРОЈ би изгледал |rowspan=2 и сл.

Најсложена е постапката, доколку во односната година во некоја држава со повеќе наведени функции, дојде до смена на повеќе лидери. Во тој случај, се внесува

|-

|rowspan=ВКУПЕНБРОЈ| {{ШАБЛОНЗАДРЖАВА}}
|rowspan=БРОЈ| [[ЦЕЛОИМЕНАФУНКЦИЈА|ФУНКЦИЈА]]
| [[ЛИДЕР]]
| [[Податотека:Портрет на лидер.jpg|center|100п]]
| ГОДИНА-ГОДИНА
| ГОДИНА-ГОДИНА
|- | [[ЛИДЕР2]]
| [[Податотека:Портрет на лидер2.jpg|center|100п]]
| ГОДИНА-ГОДИНА
| ГОДИНА-ГОДИНА
|- |rowspan=БРОЈ| [[ЦЕЛОИМЕНАФУНКЦИЈА2|ФУНКЦИЈА2]]
| [[ЛИДЕР]]
| [[Податотека:Портрет на лидер.jpg|center|100п]]
| ГОДИНА-ГОДИНА
| ГОДИНА-ГОДИНА
|- | [[ЛИДЕР2]]
| [[Податотека:Портрет на лидер2.jpg|center|100п]]
| ГОДИНА-ГОДИНА
| ГОДИНА-ГОДИНА

|},

каде што записот |rowspan=ВКУПЕНБРОЈ означува колку вкупно поделби има во некои од следните полиња од истиот ред, односно претставува збир од одделните броеви на поделби. Односно, доколку има две функции, на кои во една година владееле по двајца лидери, во обата одделни записи, |rowspan=БРОЈ би се заменило со |rowspan=2, а оттука, записот |rowspan=ВКУПЕНБРОЈ со |rowspan=4.

Белешки

Белешки се додаваат, само во случај да има потреба од дополнителна информација за дел од содржината во табелите.

Надворешни врски

Надворешни врски се додаваат само во случај да постои сличен спиоск на друго мрежно место на Интернет. Се внесува со запишување на

== Надворешни врски ==
* [www.мрежна адреса.com Список на лидери на држави во ГОДИНАВОСТАТИЈА]
.

Обезбедување податоци уреди

Податоците кои треба да се внесат во табелите се препорачува да се преземат од слични списоци достапни на Интернет, како и од списоци за лидери на одделни држави.

Постапка за брзо уредување уреди

Доколку веќе постојат неколку уредени списоци, можно е да се скрати временскиот период потребен за уредување на еден список, на тој начин што ќе се искористи содржината од другите списоци. Поради сличноста на содржината и малиот број на измени, ова е најкорисно за уредување на списоци за последователни години. Постапката содржи неколку чекори:

  1. Пренесување на содржината од некој уреден список (се препорачува списокот од претходната година).
  2. Промена на годините во предлошката за поврзување и во воведниот дел.
  3. Додавање на податоци за новите лидери, само онаму каде што настанала смена на функцијата. Податоците за лидерот кој бил сменет е потребно да останат во списокот, бидејќи фактички истио бил лидер на односната држава и во односната година.
  4. Доколку се создале некои нови држави, потребно е истите со соодветните податоци и податоците за нивните лидери да се додадат во табелите. И овде, државите кои престанале да постојат во односната гдина е потребно да останат во списокот, бидејќи фактички постоеле и во таа година.

Белешки уреди

  • а При избирање на записот за пренесување, кој е прикажан со затемнета позадина, потребно е да се внимава на интерпункцискиот знак точка („.“), кој се наоѓа веднаш по содржината со затемнета позадина и не треба да се избере, бидејќи служи за граматичка точност на реченицата. Истото важи за сите записи наменети за пренесување во целата статија.

Поврзано уреди