Варвари се племиња кои сѐ уште живеат во праисторија,немаат основано писмо ниту култура.Повеќето биле номади кои живееле од ограбување на развиените и недоволно заштитени држави. Нивната војска не била доволно организирана,оделе во војна без тактика ,па и затоа често ги губеле битките.

Visigoths sack Rome.jpg