Булова алгебра е дел од математичката логика - алгебарска структура која ги содржи основните операции И, ИЛИ и НЕ како збир на теориски операции како што се униија, пресек и комплемент. Буловата алгебра добила назив по нејзиниот творец Џорџ Бул, англиски математичар од 19 век. Буловата алгебра како тел од апстрактната алгебра, има големо влијание како математички темел на компјутерските науки.

Булова решетка од подмножества