Бирократија е форма на политичка, административна и економска организација што се темели брз семоќта на еден круг политичко-админстративен апарат на едена репресивна владејачка група што се стреми да прерасне во нова социјална класа.Владејачки административно управувачки апарат, чиновнички апарат на една институција и на нејзини одделни институции што се стреми сите работи да ги решава круто, формалистички во примената на законските прописи, без да води сметка за вистинските проблеми.