Аморфно тело

Аморфни или „нанокристални“ супстанци се струготини на легури, кои ги имаат сите следни карактеристики:

  • Состав кој содржи минимум 75 тежински проценти на железо, кобалт или никел;
  • Магнетна индукција при заситување (Bs) од 1,6 Т или повеќе, и
  • Кои било од следниве:
    • Дебелина на струготини од 0,02 mm или помалку; или
    • Електрична отпорност од 2 x 10-4 омови cm или повеќе.
Аморфните метали имаат мала цврстина, но висока јачина
Аморфните метали имаат мала цврстина, но висока јачина

Аморфни материјали во 1C003.c. се оние материјали кои имаат големина на зрно кристал од 50 nm или помалку, мерено со дифракција на рендгенски зраци.