Американска револуција

Револуционерната војна на Тринаесетте колонии е воено-политички процес од втората половина на 18. век во кој првобитните тринаесет британски колонии во Северна Америка ја отфрлиле власта на Велика Британија и станале суверена држава — Соединетите Американски Држави. Во текот на револуцијата, колониите најпрво ја отфрлиле власта на Парламентот на Британија бидејќи во него немале свои претставници, и создале самоуправни независни држави. Овие држави, на Вториот континентален конгрес, се обединиле против британците за да ја одбранат својата самостојност, што резултирало со вооружен конфликт кој траел од 1775 до 1783, познат и како Американска војна за независност. Ова довело до целосно обединување на државите и формирање на една национална држава, која се отцепила од Британската Империја во 1776., кога Конгресот ја донел Декларацијата за независност. Со декларацијата се отфрлил легитимитетот на Британската круна и парламент во владеењето со колониите, и се создал нов легитимитет произлезен од волјата на граѓаните. Војната траела 7 години, со победа на Американците во 1781., и потпишување на мировен договор во Париз во 1783. година.

Петчлениот комитет го претставува нацртот на Декларација на независност пред Вториот континентален конгрес во Филаделфија, 1776. Слика од Џон Трумбул.

Револуцијата на Тринаесетте колонии претставувала цела низа на промени и поместувања во младото независно општество, и создавање на политички и државни органи кои ја презеле власта и организацијата на државата. Овој процес траел сè до 1787. кога е донесен Уставот на САД, со што се конечно дефинирани правните основи на новонастанатата демократска држава.