Алинјемон е мегалитски споменик, од типот на Менхир. Може да биде распореден линиски како на пример Карнак.