Ала Шешкен е руски филолог, славист и македонист. Таа работи во универзитетот „Ломоносов“ во Москва и предава историја на македонската книжевност.