Ала Шешкен — руски филолог, славист и македонист. Таа работи во универзитетот „Ломоносов“ во Москва и предава историја на македонската книжевност.