Јонски кристал

Јонски соединенија во стабилна состојба образуваат јонски кристали. Околу еден јон се сврзуваат онолку јони со спротивен полнеж колку што овозможува нивната големина.

Јонските кристали се кристали кои се карактеризираат со кристална решетка каде што силите на сврзувањето меѓу јоните имаат електростатичка природа. Хемиски соединенија кои имаат јонска решетка во растворена или стопена состојба, се во форма на јони и се силни електролити. Пример за такви кристали се NaCl, KCl, K итн.