Надоврзувачка мрежа е компјутерска мрежа која е поставена над некоја друга. Јазлите во надоврзаната мрежа се смета дека се конектирани преку логички и виртуелки врски, и секој е поврзан со патека, можеби преку повеќе физички врски, со примарната мрежа. На пример дистрибуирани системи како :процесирање во облак, peer-to-peer мрежи и клиент-опслужувач апликации се преклопени мрежи затоа што нивните јазли работат преку интернет. Интернетот е преклопена мрежа на телефонската.

Употреба на Надоврзувачки МрежиУреди

Во ТелекомуникацииУреди

 
Слика 1(Едноставна надоврзувачка мрежа)

Надоврзувачките мрежи се користат во телекомуникациите од појавата на circuit switching и оптичките влакна. Телекомуникациските транспортни мрежи и IP мрежите работат во најмала рака преку оптички слој, транспортен слој и IP или circuit layers.

 
Надоврзувачка мрежа разделена на логички слоеви

Стопанските приватни мрежи беа првично надоврзани на телекомуникациските мрежи како што се frame relay, Asynchronous Transfer Mode packet switching инфраструктури, но преминот од ваквите инфраструктури кон MPLS мрежи базирани на IP и виртуелни приватни мрежи започна(2001-2002).

Од физичка гледна точка надоврзувачките мрежи се доста комплексни (Слика 1) затоа што спојуваат различни логички слоеви коишто се раководат и градат од различни области(бизниси,универзитети,влади итн) но овозможуваат ослободување од грижи кои со тек на време кои го овозможија креирањето на широкиот спектар на услуги.

Преку интернетУреди

Во денешно време интернетот е основа за повеќе надоврзувачките мрежи кои можат да се конструираат за да дозволат насочување на пораки до одредишта кои не се одредени со IP адреси. На пример distributed hash tables се користат за пренос на пораки до јазол имајќи специфична логичка адреса чијашто IP адреса не е однапред позната.
Надоврзувачките мрежи се предложени како начин да се подобри интернет насочувањето, како на пример:преку квалитет на услуга да се гарантира постигнување на streaming media со повисок квалитет. Исто така надоврзувачките мрежи можат да бидат постепено распоредени до крајните домаќини користејќи го софтверот на истите без соработка со ISPs.

Список на протоколи на надоврзувачките мрежи базирани на TCP/IPУреди

Список на протоколи на надоврзувачките мрежи базирани на TCP/IP се:

  • Distributed hash tables (DHTs)
  • JXTA
  • PUCC
  • Solipsis

Надворешни врскиУреди