3Д моделирање


3Д Моделирање е процес на креирање математичка репрезентација на некој тродимензионален објект. Она што настанува се нарекува 3Д модел.