3Д-моделирање — процес на создавање математичка репрезентација на некој тридимензионален објект. Она што настанува се нарекува 3Д-модел.

Ротирачки 3Д-модел на куќа од видеоигра