Црн Тимок или Црна Река е река во источна Србија.

Реката извира под планината Малиник во областа Кучајски планини. Од каде што тече по селото Крив Вир кај што на североисток и после 84 km се влева во Бел Тимок кај што заедно го прават Големиот Тимок или само Тимок. Интересно е тоа што на некој места има многу голем искривен тек. Извира под јужните падини на планините Кучај, во дното на три пештери на 375 метри надморска височина не далеку од населбата Крв Вир. Долината на Црн Тимок се состои ос 3 котлини и 2 клисури. Тече низ Кривовирската Котлина, а кај селото Луково влегува во Јабланичката клисура. Најпознати притоки се Злотовска, Шарбановачка, Валакоњска и Осиничка река. Низводно, Црн Тимок се пробива низ клисурата долга 22,5 км која се нарекува Баба Јоне. Лековити извори има межѓу 26 и 42 степени, избиваат во самото корито на Црн Тимок. Пдигнат е во крајот на третиот и почетокот на четвртиот век. Кај селото Ѕвездена река влегува во Зајечарската котлина, која тече во должина од 15 км, до составот со Бел Тимок. Црн Тимок е долг 84 км а површината на неговиот слив опфаќа 1 233 км2. Просечен проток кај Зајачар изнесува 12,6 км3/s. Највисок водостој и најголема проток на Тимок и неговите компоненти биле во април, а потоа во март, и доаѓа од растопување на снежната пкривка на планините пролетните врнежи. Најмалите текови се во август и септември и пространи суши. Овие водотоци припаѓаат на врнежливо-снежние водни режими на умереноконтиненталните варијанти. Водата во сливот на Тимок највеќе се користат за наводнување и снабдување во индустриите за вода, особено во Бор кој добива вода од Борското езеро, додека населението се снабдува со вода од заробените карстни извори, а Неготин со водавод бројни бунари . Сливот на Тимок е изложен со силна операција на ерозии и поради тоа се излива во однос на останатите реки на Источна Србија. на негова површина се регистрирани 812 буји текови како и голем број на извори со вода.