Цена на претворање

Цена по која главницата на една претворлива обврзница може да се искористи за купување на акции на издавачот на обврзницата (или акции во негова сопственост) или акции на друштво што е капитално поврзано со издавачот.