Трет човечки хромозом

Генски локуси на 3 човечки хромозом.

Третиот човечки хромозом или хромозомот 3 е еден од 23 пара на хромозоми кај луѓето. Луѓето обично имаат по две копии од овој хромозом. Хромозомот 3 опфаќа речиси 200 милиони базни парови (градбените единки на ДНК) и претставува околу 6,5% од вкупната ДНК во клетката.

Поради различните пристапи во истражувањето на бројот на гени кај секој хромозом, и тука тој варира. Најверојатно хромозомот 3 содржи помеѓу 11000 и 1500 гени.

Мутирани (рецесивни) гени и болестиУреди

На третиот човечки хромозом се картирани гени кои ги предизвикуваат следните генески болести:

Хромозоми кај човекот

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}