Теориска физика

гранка на физиката

Теориската физика е гранка на физиката која ги користи математички модели и апстракции, во обид да се објаснат природните физички појави. Самата суштина на теориската физика е математички фундирана физика, по правило со употреба и на други концептуални и логички техники и методологии. Целта е да се рационализираат, објаснат и предвидат природните појави и нивните карактеристични аспекти и особености.

Визуелно претставување на Шварцшилдова црвоточина. Никогаш не се забележани црвоточини, но е предвидено нивно постоење низ математички модели и научна теорија.

Прогрес на физиката како наука во најголем дел е условен од односот мегу теоријата и екпериментите. Теориската физика тежнее да даде егзакниот смисол на опсервираните појави и да воспоставува гененрализирани концепти, аналитичко - синтетички методи и пофундаментални физички видувања. Теориската физика особено има за задача да воведе закони и принципи кои имаат поопшта физичка вредност и методолошката примена.

Истакнати теориски физичариУреди

Познатите теориски физичари се: