Тавтологија

појаснителна страница

Тавтологија може да значи: