Струен делител

Струен делител или делител на струја – едноставно електронско коло кое овозможува да се добие струја пропорционална на друга струја. Колото се состои од паралелни гранки и се анализира со Кирхофовите закони, а особено со законот за јазли.

ОпштоУреди

Формулата на струјниот делител овозможува да се пресмета јачината на струјата која тече низ отпорник кога истиот е дел од повеќе отпорници врзани во паралела и кога се знае вкупната струја која го напојува овој склоп. Ова коло е пандан на напонскиот делител.

Еднонасочен режимУреди

Коло со две гранкиУреди

 
Пример на струен делител.

Нека имаме едноставен јазол и две гранки со отпорници   и  . Може да се покаже дека, ако со   и   се обележата кондуктансакондуктансите на двете гранки ( ), тогаш јачината на струјата во гранката 1 е дадена со:

 

Изведувањето на резултатот може да се направи на следниов начин: нека   е напонот на краевите на   и  . Тогаш:

 

 

нека :

 

Така, со замена на U во првата равенка:

 

Се добива резултатот:

 

Коло со три гранкиУреди

 
Пример на струен делител
 
Коло еквивалентно на претходното, сведено на две гранки со еквивалентен отпор од две гранки.

Може да се искористи истата релација:

 

Потоа кондуктансите може да се трансформираат во отпори и се добива:

 

Синусоиден режимУреди

Истата постапка може да се примени на коло со импедансаимпеданси во паралела, под услов да се замената кондуктансите   со комплексни адмитансаадмитанси   и да се замената јачините   и   со соодветни комплексни броеви   и  . Тогаш резултатите може да се генерализираат на кола кои содржат кондензатори и намотки.

Земајќи го повторно колото со две гранки  

Изведување:

 

 

 

 

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди