Стечај претставува престанок на работата на претпријатието поради несолвентност (поглем износ на обврски од капиталот).

Правно регулирање на стечајотУреди

Во светот постојат повеќе модели на правно регулирање на отворањето стечајна постапка:[1]

  • неспособност да се плаќаат достасаните обврски
  • неспособност да се плаќаат достасаните обврски или недостиг на средства (помали средства од обврски)
  • модел без прецизен законски критериум каде судијата има право да одлучи дали ќе отвори стечајна постапка
  • модел со комбинирани критериуми

Стечајот во МакедонијаУреди

Улсовот за започнување на постапката за стечај е дефиниран во членот 5 од Законот за стечај, којшто пропишува дека „должникот е неспособен за плаќање ако во период од 45 дена од која било негова сметка кај кој било носител на платниот промет не е исплатен износот што требало да биде исплатен врз основа на важечките основи за плаќање“.[2]

Табела бр. 1: Број на претпријатија со поведени постапки за стечај[3]

Година Број на стечаи
2007 1.543
2008 1.737
2009 2.270
2010 1.445
2011 1.823
2012 2.160
2013 1.639
2014 2.184
2015 1.869
2016 1.259

НаводиУреди

  1. Александар Стојков, „Алтман во наше маало“, Економија и бизнис, година 19, број 232, октомври 2017, стр. 34-35.
  2. Александар Стојков, „Алтман во наше маало“, Економија и бизнис, година 19, број 232, октомври 2017, стр. 34.
  3. Народна банка на Република Македонија, Извештај за финансиската стабилност