Отвори го главното мени

Стечај претставува престанок на работата на претпријатието поради несолвентност (поглем износ на обврски од капиталот).

Правно регулирање на стечајотУреди

Во светот постојат повеќе модели на правно регулирање на отворањето стечајна постапка:[1]

  • неспособност да се плаќаат достасаните обврски
  • неспособност да се плаќаат достасаните обврски или недостиг на средства (помали средства од обврски)
  • модел без прецизен законски критериум каде судијата има право да одлучи дали ќе отвори стечајна постапка
  • модел со комбинирани критериуми

Стечајот во МакедонијаУреди

Улсовот за започнување на постапката за стечај е дефиниран во членот 5 од Законот за стечај, којшто пропишува дека „должникот е неспособен за плаќање ако во период од 45 дена од која било негова сметка кај кој било носител на платниот промет не е исплатен износот што требало да биде исплатен врз основа на важечките основи за плаќање“.[2]

НаводиУреди

  1. Александар Стојков, „Алтман во наше маало“, Економија и бизнис, година 19, број 232, октомври 2017, стр. 34-35.
  2. Александар Стојков, „Алтман во наше маало“, Економија и бизнис, година 19, број 232, октомври 2017, стр. 34.