Сопор е подлабоко нарушување на квантитетот на свеста, кога само појаки дразби можат да го вратат пациентот во свесна состојба.