Семениците кај животните се машки полови органи во кој се создаваат машки полови клетки.