Сакрален објект

вид верски објект

Сакрален објект (од латински sacralis - свет) во археологијата го означува објектот кој е симбол на предмети и луѓе на кој му припаѓаат божествени и верски појави.