Русистика е комплекс од науки за рускиот јазик, руската култура, руската литература, рускиот народ, руската историја.

Во разговорна употреба терминот „русистика„ се користи како кратенка за лингвистичка русистика.

Русистиката опфаќа изучување на рускиот јазик и литература, методика на предавање на овие дисциплини, изучување на руската јазична култура и комуникациите на носителите на рускиот јазик со носители на други јазици. Русистиката е составен дел на славистиката.