Диецеза (лат. diacesis од грчки dioikesis: управување, управа) била административна единица во Римското Царство (од крајот на третиот век), поголема од провинција а помала од префектура. Диоклецијан го поделил царството на 12 диецези со 101 провинција.

За време на Константин Велики поимот диецеза започнал да се користи и за подрачје под управа на црквата, посебно ако тоа подрачје се поклопувало со границите на административната диецеза. Така поимот диецеза во Католичката црква денес е назив со кој управува бискуп (т.е. велиме бискупија)

Поврзано уреди

Предлошка:Покраини во Римското Царство (4-7 век)