Ред — збир на математички објекти , односно .

Објектите кои уште се нарекуваат членови на редот може да означуваат броеви, функции, вектори, матрици итн. Врз основа на тоа, се разликуваат бројчени редови, функционални редови, векторски редови, матрични редови итн. Наместо споменатиот развиен запис на редот, често се користи скратениот запис или понекогаш уште пократкиот За редот се вели дека е конвергентен ако постои конечна гранична вредност каде што важи . се нарекува сума на редот, а е n-та парцијална сума на редот. Ако ред не е конвергентен, тогаш се вели дека е дивергентен. Редот може да биде и во обликот

(на пр. Лоранов ред), но и во обликот

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди