Причиност или каузалност е поим кој ги опишува причинско-последичните односи помеѓу предметите, настаните, променливите и состојбите.