Начин на користење уреди

{{Инфокутија град во САД
| тип				= 
| име              = 
| официјално име        = 
| изворно име          = 
| изворно име2         = 
| друго име1	        = 
| друго име2			= 
| друго име3			= 
| слика             = 
| сл-големина          = 
| опис             = 
| знаме             = 
| знаме-големина        = 
| знаме-врска          = 
| печат             = 
| печат-големина        = 
| печат-врска          = 
| локација           = 
| лок-големина         = 
| лок-коментар         = 
| lat_dir = | lat_deg = | lat_min = | lat_sec = 
| lon_dir = | lon_deg = | lon_min = | lon_sec = 
| часовен појас        = 
| вз-лето            = 
| прекар			= 
| прекар изворно		= 
| прекар2			= 
| прекар2 изворно		= 
| прекар3			= 
| прекар3 изворно		= 
| прекар4			= 
| прекар4 изворно		= 
| мото             = 
| мото изворно         = 
| доселување          = 
| основан од          = 
| основан во          = 
| старо име1			= 
| старо име2			= 
| старо име3			= 
| старо име4			= 
| авто				= 
| празник датум         = 
| празник име          = 
| поштенски код         = 
| повикувачки број       = 
| официјална страница      = 
| земја             = 
| поделба-тип1         = 
| поделба-име1         = 
| поделба-тип2         = 
| поделба-име2         = 
| поделба-тип3         = 
| поделба-име3         = 
| поделба-тип4         = 
| поделба-име4         = 
| општини            = 
| административна распределба  = 
| населби            = 
| градоначалник         = 
| власт-тип1          = 
| власт-име1          = 
| власт-тип2          = 
| власт-име2          = 
| партија            = 
| површина			= 
| копно				= 
| вода				= 
| паркови			= 
| надморска височина      = 
| клима             = 
| население			= 
| година на попис1       = 
| мажи				= 
| жени				= 
| високо			= 
| средно			= 
| основно			= 
| неписмени			= 
| густина на население     = 
| година на попис2       = 
| етнички групи         = 
}}

Полиња уреди

Ниедно поле не е задолжително. Предлошката не додава викиврски на вашиот текст; ако има потреба од внатрешна врска, сами додадете загради ( [[ и ]] ).

Поле Објаснување
тип Тип на населено место (ако не се работи за град). На пр: [[село]]
име Име на градот. Ако не внесете име, ќе се испише името на статијата.
изворно име Изворното име на градот.
изворно име2 Изворното име на градот на другиот изворен јазик.
официјално име Официјалното име на градот, на изворниот јазик.
друго име1, друго име1 и друго име1 Други имиња по коишто е познат градот.
слика Слика од градот.
сл-големина Големина на сликата од градот. Пр. 200px
опис Опис на сликата од градот. Ако полето „слика“ е празно, ова поле не се зема предвид.
знаме Знаме на градот.
знаме-големина Големина на знамето на градот. Ако полето „знаме“ е празно, ова поле не се зема предвид.
знаме-врска Врска до статија за знамето на градот. Ако полето „знаме“ е празно, ова поле не се зема предвид.
печат Печат на градот.
печат-големина Големина на печатот на градот. Ако полето „печат“ е празно, ова поле не се зема предвид.
печат-врска Врска до статија за печатот на градот. Ако полето „печат“ е празно, ова поле не се зема предвид.
локација Слика со локацијата на градот.
лок-големина Големина на сликата со локацијата на градот. Ако полето „локација“ е празно, ова поле не се зема предвид.
лок-коментар Коментар под сликата со локацијата. Ако полето „локација“ е празно, ова поле не се зема предвид.
lat_dir, lat_deg, lat_min, lat_sec Координати за латитудата. Насока (N или S), степени, минути и секунди, соодветно. Секундите не се задолжителни. Пример:

| lat_dir = N | lat_deg = 45 | lat_min = 49 | lat_sec = 0

lon_dir, lon_deg, lon_min, lon_sec Координати за лонгитудата. Насока (E или W), степени, минути и секунди, соодветно. Секундите не се задолжителни. Пример:

| lon_dir = E | lon_deg = 15 | lon_min = 59 | lon_sec = 0

координати Координати за локацијата на градот.
часовен појас Часовниот појас во којашто се наоѓа градот.
вз-лето Часовниот појас преку лето.
прекар, прекар2, прекар3 и прекар Прекари на градот.
прекар изворно, прекар2 изворно, прекар3 изворно и прекар4 изворно Прекари на градот, на изворниот јазик.
мото Мото на градот.
мото изворно Мотото на градот на изворниот јазик.
доселување Времето (година или век) на првото доселување во градот. Пожелно е пред бројката да се напише „околу“, на пр: „околу 9 век“.
основан од Човекот кој го основал градот. Пожелно е пред името да се напише „од“, на пр: од Александар III.
основан во Годината (или времето) кога е основан градот. Пожелно е пред бројката да се напише „во“, на пр: во 1834.
старо име1, старо име2, старо име3 и старо име4 Стари имиња на градот.
авто Автомобилска ознака за градот. На пр: СК
празник датум Празник на градот - само датумот.
празник име Името на празникот на градот. Ако полето „празник име“ е празно, ова поле не се зема предвид.
поштенски код Поштенски код за градот.
повикувачки број Повикувачки број за градот.
официјална страница Службен портал на градот. Мора сами да внесете загради [ и ]
земја Земјата во којашто се наоѓа градот.
поделба-тип1, поделба-тип2, поделба-тип3 и поделба-тип4 Типот на административните единици на коишто припаѓа градот. Пример: Војводство; Повјат; Гмина.
поделба-име1, поделба-име2, поделба-име3 и поделба-име4 Имињата на административните единици на коишто припаѓа градот. Пример: Малополско; Краковски; Краков.
општини Број на општини на коишто е поделен градот (ако постојат).
административна распределба Број на административните единици на коишто е поделен градот (поопшто од општини).
населби Број на населби во градот.
градоначалник Името на градоначалникот на градот.
власт-тип1, власт-тип2 Типови на владетели на градот, покрај градоначалник. Пр. Шеф на влада
власт-име1, власт-име2 Имиња на владетелите на градот, покрај градоначалникот.
партија Политичката партија во којашто членува градоначалникот на градот. Ако полето „градоначалник“ е празно, ова поле не се зема предвид.
површина Површината којашто ја зазема градот, во km² (потребно е да се внесе само бројка).
копно, вода, паркови Површина на копнениот, водениот и делот со паркови од градот, соодветно.
надморска височина Надморската височина на којашто се наоѓа градот, во m (потребно е да се внесе само бројка).
клима Типот на климата во градот.
население Број на жителите на градот.
високо, средно, основно и неписмени Бројот или процентот на жителите со завршено високо, средно и основно образование и на оние без образование, соодветно.
година на попис1 Година на пописот од којшто е земена информацијата за полето „население“. Ако полето „население“ е празно, ова поле не се зема предвид.
мажи, жени Бројот или процентот на мажите и на жените во градот, соодветно.
густина на население Густина на населението. Потребна е само бројка, предлошката додава ж./km².
година на попис2 Година на пописот од којшто е земена информацијата за полето „густина на население“. Ако полето „густина на население“ е празно, ова поле не се зема предвид.
етнички групи Доминантните етнички групи во градот.