Предлошка:ЕУ еволуција

Потпишан
 Стапил во сила
Документ
1948
1948
Договорот од Брисел
1951
1952
Договорот од Париз
1954
1955
Изменет Бриселски догово
1957
1958
Договорите од Рим
1965
1967
Договорот за спојување
1975
N/A
Заклучок на Европскиот Совет
1985
1985
Шенгенски договор
1986
1987
Единствен европски акт
1992
1993
Мастришки договор
1997
1999
Договорот од Амстердам
2001
2003
Договорот од Ница
2007
2009
Лисабонски договор
                         
Трите столбови на ЕУ:  
Европски Заедници:  
Европска заедница за атомска енергија(ЕВРОАТОМ)
Европска заедница за јаглен и челик (ЕЗЈЧ) Договорот истече во 2002 година Европска унија (ЕУ)
    Европска економска заедница (ЕЕЗ) Европска заедница (ЕЗ)
        Шенген зона    
    TREVI Правда и внатрешни работи(ПВР)  
  Полициска и судска соработка во кривични предмети(ПССКП)
          Европска политичка соработка (ЕПС) Заедничка надворешна и безбедносна политика (ЗНБП)
Неконсолидирани тела Западноевропска унија(ЗЕУ)    
Договорот истече во 2010 година