Политичка унија е еден вид на заедница составена  од помалите држави . Процесот е наречен обединување односно взаемно дејство на неколку држави кои имаат заеднички интереси како на политички така и на економски план. Обединувањето на државите во една заедница има низа предности и недостатоци ,но земајки ги предвид придобивките слабостите се незначителни . Придобивките би биле од безбедносен аспект, економски, социјален, мегуетнички, развој на послабите економски држави, либерализација на надворешната трговија Како многу значајна придобивка би била и минималната штета од постоењето на монополот државна регулација од страна на заедницата и максимално искористување на ретките и ограничени ресурси.За компарација би можеле да го земеме Нато како заедница и неговото дејство вие земјите од нашиот регион да ја земеме за пример Црна Гора странските директни инвестиции се зголемени за речиси 150 проценти ,се инвестира во подобрување на квалитетот на производите, животниот стандард се подобрува, бруто-домашниот производ по глава жител е зголемен за дури 40 проценти за само 2 години, извозот на стоки е зголемен домашните производи на мегународниот пазар имаат поголема вредност, Земајки го предвид се претходно наведено слабостите се минимални .

Унијата  може да биде  во голем број на форми, пошироко да се категоризираат како:

  • Инкорпорирачка унија
  • Вклучување на анексија
  • Сојузна (или конфедерална) унија
  • Федеративна анексија
  • Мешанa унија.

Наводи

уреди