Плазмид е кружна ДНК-молекула која најчесто се среќава кај бактериите, но го има и кај некои еукариоти, како квасната габа (S. cerevisiae). Често се користи за генетско инженерство.

Плазмидите се екстрахромозомски ДНК молекули. Прикажани се плазмидите на една бактериска клетка.