Пироконгломерат

Пироконгломерат е карпа создадена од остатоци од експлозивна вулканска ерупција.