Перманганат

Перманганат е општо име за хемиските соединенија кои го содржат манган(VII) јонот, (MnO4). Бидејќи манганот има оксидациски број +7, перманганат(VII) јонот е силно оксидациско средство. Јонот има тетраедарска геометрија. Растворите на перманганатите имаат виолетова воја и се стабилни во неутрална и слабо алкална pH.

Структурата на манган(VII) анјонот

СоединенијаУреди