Од крајот на 1960-тите, зборот парадигма се однесува на мисловна шема во било која научна дисциплина или друг епистемолошки контекст. Најпрвин, зборот е специфичен за граматиката: Меријам-Вебстер речникот од 1900 го дефинира само неговото техничко користење во контекст на граматика или, во реторика, како поим за илустративна парабола или бајка.