Папа Хонориј

појаснителна страница

Имало 4 папа со името Хонориј:

Исто така имало и антипапа со ова име: