Осмоза е вид на дифузија кој се одвива низ мембрана. Тоа е процес на пренесување на честички (како молекули на вода и некои јони) од средина со помала кон средина со поголема концентрација. Целта на осмозата е изедначување на осмотскиот притисок, односно доведување до изотонична (иста по концентрација на честички) состојба на двете средини. Најчесто се среќаваме со осмоза низ клеточната мембрана. Осмозата е многу важен процес за одржувањето на нормалното функционирање на една клетка.

Водата преминува низ полупропустлива мембрана за да создаде изотоничен раствор

Во природа постојат повеќе примери за осмоза, како што е земање вода од почвата од страна на растенијата или влегување на вода во клетката итн.